Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (16.12.1966) - Nacions Unides (ONU)

Article 13
(1) Els Estats Parts en el present Pacte reconeixen el dret de tota persona a l'educació. Convenen que l'educació ha d' orientar-se fins al ple desenvolupament de la personalitat humana i del sentit de la seva dignitat, i ha d'enfortir el respecte pels drets humans i les llibertats fonamentals. Convenen així mateix que l'educació ha de capacitar a totes les persones per participar efectivament en una societat lliure, afavorir la comprensió, la tolerància i l' amistat entre totes les nacions i entre tots els grups racials, ètnics o religiosos, i promoure les activitats de les Nacions Unides en pro del manteniment de la pau.

(2) Els Estats Parts en el present Pacte reconeixen que, amb l'objectiu d'aconseguir el ple exercici d'aquest dret:
a) L'ensenyament primari ha de ser obligatori i assequible a tots gratuïtament;
b) L'ensenyament secundari, en les seves diferents formes, fins i tot l'ensenyament secundari tècnic i professional, ha de ser generalitzat i fer-se accessible a tots, pels mitjans més apropiats, i en particular per la implantació progressiva de l'ensenyament gratuït;
c) L'ensenyament superior ha de fer-se igualment accessible a tots, sobre la base de la capacitat de cada ú, pels mitjans més apropiats, i en particular per la implantació progressiva de l'ensenyament gratuït;
d) Ha de fomentar-se o intensificar-se, a la mesura del què sigui possible, l'educació fonamental per aquelles persones que no hagin rebut o acabat el cicle complert d'instrucció primària;
e) S'ha de prosseguir activament el desenvolupament del sistema escolar a tots els cicles de l'ensenyament, implantar un sistema adequat de beques, i millorar contínuament les condicions materials del cos docent;

(3) Els Estats Parts en el present Pacte es comprometen a respectar la llibertat dels pares i, en el seu cas, dels tutors legals, d'escollir per als seus fills o pupils escoles distintes de les creades per les autoritats públiques, sempre que aquelles satisfacin les normes mínimes que l'Estat prescrigui o aprovi en matèria d'ensenyament, i de fer que els seus fills o pupils rebin l'educació religiosa o moral que estigui d'acord amb les seves pròpies creences.

(4) Res del què és disposat en aquest article s'interpretarà com una restricció de la llibertat dels particulars i entitats per establir i dirigir institucions d'ensenyament, a condició de que es respectin els principis enunciats al paràgraf 1 i de que l'educació donada en aquestes institucions s'ajusti a les normes mínimes que prescrigui l'Estat.

Article 14
Tot Estat Part en el present Pacte que, en el moment de fer-se part en ell, encara no hagi pogut instituir en el seu territori metropolità o en altres territoris sotmesos a la seva jurisdicció l'obligatorietat i la gratuïtat de l'ensenyament primari, es compromet a elaborar i adoptar, dins el termini de dos anys, un pla detallat d'acció per l'aplicació progressiva, dins d'un nombre raonable d'anys fixats en el pla, del principi de l'ensenyament obligatori i gratuït per a tots.