Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (16.12.1966) - Nacions Unides (ONU)

Article 18
(1) Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de tenir o d'adoptar la religió o les creences de la seva elecció, així com la llibertat de manifestar la seva religió o les seves creences, individual o col·lectivament, tant en públic com en privat, per mitjà del culte, de la celebració dels ritus, de les pràctiques i de l'ensenyament.

(2) Ningú serà objecte de mesures coercitives que puguin menysprear la seva llibertat de tenir o adoptar la religió o les creences de la seva elecció.

(3) La llibertat de manifestar la pròpia religió o les pròpies creences estarà subjecta únicament a les limitacions prescrites per la llei que siguin necessàries per protegir la seguretat, l'ordre, la salut o la moral públics, els drets i llibertats fonamentals dels demés.

(4) Els Estats Parts en el present Pacte es comprometen a respectar la llibertat dels pares i, en el seu cas, dels tutors legals, per garantir que els fills rebin l'educació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves pròpies creences.