Declaració dels Drets del Nen (20.11.1959) - Nacions Unides (ONU)

Principi 7
El nen te dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria almenys en les etapes elementals. Se li donarà una educació que afavoreixi la seva cultura general i li permeti, en condicions d'igualtat d'oportunitats, desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual, el seu sentit de responsabilitat moral i social, i a arribar a ser un membre útil de la societat.
L'interès superior del nen ha de ser el principi rector dels qui tenen la responsabilitat de la seva educació i orientació; dita responsabilitat incumbeix, en primer terme, als seus pares.
El nen ha de gaudir plenament de jocs i recreacions, els quals han d'estar orientats a les finalitats perseguides per l'educació; la societat i les autoritats públiques s'esforçaran per promoure poder gaudir d'aquest dret.