Convenció sobre els Drets del Nen (20.11.1989) - Nacions Unides (ONU)

Article 28
(1) Els Estats Parts reconeixen el dret del nen a l'educació i, a fi de que es pugui exercir progressivament i en condicions d'igualtat d'oportunitats aquell dret, deuran en particular:
a) Implantar l'ensenyament primari obligatori i gratuït per a tots;
b) Fomentar el desenvolupament en les seves distintes formes, de l'ensenyament secundari, fins i tot l'ensenyament general i professional, fer que tots els nens en puguin disposar i accedir-hi i adoptar mesures apropiades com la implantació de l'ensenyament gratuït i la concessió d'assistència financera en cas de necessitat;
c) Fer l'ensenyament superior accessible a tots, sobre la base de la capacitat, per quants mitjans siguin apropiats;
d) Fer que tots els nens disposin d'informació i orientació en qüestions educacionals i professionals i tinguin accés a elles;
e) Adoptar mesures per fomentar l'assistència regular a les escoles i reduir les taxes de deserció escolar.

(2) Els Estats Parts adoptaran quantes mesures siguin adequades per a que la disciplina escolar s'administri de manera compatible amb la dignitat humana del nen i de conformitat amb la present Convenció.

(3) Els Estats Parts fomentaran i animaran la cooperació internacional en qüestions d'educació, en particular a fi de contribuir a eliminar la ignorància i l'analfabetisme a tot el món i de facilitar l'accés als coneixements tècnics i als mètodes moderns d'ensenyament. A aquest respecte, es tindran especialment en compte les necessitats dels països en desenvolupament.

Article 29
(1) Els Estats Membres convenen que l'educació del nen haurà d'estar encaminada a:
a) Desenvolupar la personalitat, les aptituds i la capacitat mental i física del nen fins al màxim de les seves possibilitats;
b) Inculcar al nen el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals i dels principis consagrats a la Carta de les Nacions Unides;
c) Inculcar al nen el respecte dels seus pares, de la seva pròpia identitat cultural, del seu idioma, i dels seus valors nacionals del país en el que viu, del país del que sigui originari i de les civilitzacions diferents a la seva;
d) Preparar al nen per assumir una vida responsable en una societat lliure, amb esperit de comprensió, pau, tolerància, igualtat de sexes i amistat entre tots els pobles, grups ètnics, nacionals i religiosos i persones d'origen indígena;
e) Inculcar al nen el respecte del medi ambient natural;

(2) Res de lo disposat en el present article o en l'article 28 s'interpretarà com una restricció de la llibertat dels particulars i de les entitats per establir i dirigir institucions d'ensenyament, a condició que es respectin els principis enunciats en el paràgraf 1 del present article i de que l'educació impartida en aquestes institucions s'ajusti a les normes mínimes que prescrigui l'Estat.

Article 30
En els Estats en que existeixin minories ètniques, religioses o lingüístiques o persones d'origen indígena, no es negarà a un que pertanyi a aquestes minories o que sigui indígena el dret que li correspon, en comú amb els altres membres del seu grup, a tenir la seva pròpia vida cultural, a professar i practicar la seva religió, o a fer servir el seu propi idioma.